پروژه روشنا

پروژه روشنا
پروژه روشنا

پروژه روشنا

کارفرما: آقای موسی زاده

آدرس: مشهد نبش میثاق ۲۱

مساحت عرصه ۴۱۰ متر مربع

زیربنا ۱۸۰۰ متر مربع

 

خطو خاک خطو خاک خطو خاک خطو خاک خطو خاک خطو خاک خطو خاک