پروژه ستاره

پروژه ستاره

کارفرما: آقای پاکروان-نمایندگی هیوندای مشهد

زیر زمین در دو طبقه پارکینگ – همکف تجاری

طبقه ۱ تا ۵ مسکونی ۱۵ واحدی

زیربنا: ۳۵۰۰ متر مربع

مساحت عرصه ۶۳۰ متر

آدرس: بلوار میثاق – میثاق ۱۲/۴

خطو خاک خطو خاک خطو خاک خطو خاک خطو خاک خطو خاک خطو خاک خطو خاک خطو خاک خطو خاک