پروژه میدان تره بار

پروژه میدان تره بار
پروژه میدان تره بار امام رضا

پروژه میدان تره بار و خشک بار امام رضا

کارفرما: جناب آقای یکتا

مدیر عامل: محمد رضا ابریشمی

آدرس: میدان تره بار و خشک بار امام رضا

 

 

خطو خاک خطو خاک خطو خاک خطو خاک خطو خاک خطو خاک خطو خاک خطو خاک