طراحی نقشه ساختمان چگونه و از کجا آغاز می شود؟

خطو خاک

طراحی نقشه ساختمان به طور کلی بر پایه معیار ها و اساس های مهندسان معماری و مهندسان سازه و قواعد های هر کشوری در ساخت و ساز آن کشور صورت می پذیرد تمامی پروژه های ساختمانی نیازمند سرویسها و خدمات طراحی نقشه ساختمان می باشند که زیر نظر یک معمار یا مهندس ساخت که دارای […]