آشنایی با دستمزد های زیر بنایی ساختمانی

خطو خاک

به طور کلی ساختمان سازی بسته به شرایط از قیمت ها دستمزد های مختلفی برخوردار است. که از جمله عوامل مهم در تعیین دستمزد و قیمت بنایی موارد زیر است. متراژ ساختمان تعداد طبقات ساختمان کیفیت مواد و مصالح مصرفی نوع خدمات اجرایی تفاوت قیمت بنایی در شهر های مختلف تعداد کارگران در کنار استاد […]