سبک مدرن ساختمان‌سازی و مصالح موردنیاز در طراحی این سبک

خطو خاک

خردگرایی، اساسی‌ترین ویژگی این سبک می‌باشد و آغازگر سبک مدرن ساختمان‌سازی، استفاده از فلزات بود که پس از آن به ترتیب بتن و شیشه پا به میدان توسعه سبک مدرن ساخت و ساز گذاشتند.نمونه بارز این سبک برج زیای ایفل است که تمامی مصالح مدرن شامل، بتن، شیشه و فلز در آن بکار رفته است. […]