بررسی سبک معماری مدرن و ویژگی های آن

خطو خاک

سبک معماری مدرن اشاره ای به انقلاب معماری در اروپا دارد. انقلاب معماری در اروپا آغاز شده و سپس در قرن 20 در تمام جهان گسترش پیدا کرد. درواقع سبک مدرن جریان فکری است که در آن انسان امروزی در جهت بهبود شرایط محیطی، دانش و تجربه خود را تلفیق می کند. سبک معماری مدرن […]