بررسی انواع سبک معماری و ویژگی آنها

خطو خاک

انواع سبک معماری اثری بسیار زیبا و خاص است که بشر توانسه به آن دست یابد. انسان ها به وسیله معماری توانسته اند عقاید و فرهنگ های مختلف را در قالب هنر به نمایش بگذارند. نمایش هر یک از افکار، عقاید یا فرهنگ ها موجب شد به مرور زمان هر یک از این موضوعات در […]

بررسی سبک معماری مدرن و ویژگی های آن

خطو خاک

سبک معماری مدرن اشاره ای به انقلاب معماری در اروپا دارد. انقلاب معماری در اروپا آغاز شده و سپس در قرن 20 در تمام جهان گسترش پیدا کرد. درواقع سبک مدرن جریان فکری است که در آن انسان امروزی در جهت بهبود شرایط محیطی، دانش و تجربه خود را تلفیق می کند. سبک معماری مدرن […]

سبک مدرن ساختمان‌سازی و مصالح موردنیاز در طراحی این سبک

خطو خاک

خردگرایی، اساسی‌ترین ویژگی این سبک می‌باشد و آغازگر سبک مدرن ساختمان‌سازی، استفاده از فلزات بود که پس از آن به ترتیب بتن و شیشه پا به میدان توسعه سبک مدرن ساخت و ساز گذاشتند.نمونه بارز این سبک برج زیای ایفل است که تمامی مصالح مدرن شامل، بتن، شیشه و فلز در آن بکار رفته است. […]