طراحی ساختمان مدرن

خطو خاک

یکی از مهمترین فرقی که بین طراحی مدرن و کلاسیک تزئینات و ساده بود ابزارهای به کار رفته می باشد. برای طراحی ساختمان مدرن از یک نوع مصالح استفاده می شود. معماران با گذشت زمان به دنبال طراحی جایگزین و مدرن برای ساخت و ساز بودند که هم چشم واز باشد و هم شدنی باشد. […]