بررسی ویژگی های معماری آرت دکو و آثار برجسته این سبک

خطو خاک

معماری آرت دکو سبکی در معماری می باشد که در دهه اول 1920 در فرانسه آغاز شده و سپس در سال های 1925 تا 1940 در سطح بین المللی مورد توجه بسیاری قرار گرفت. آرت دکو به معنای دور شدن از گذشته و به دنبال یافتن راهی جدید در آینده می باشد. معماری آرت دکو […]