آشنایی با لیست قیمت های کار های ساختمانی

خطو خاک

قیمت تعرفه های کار های ساختمانی کار های ساختمانی به دو دسته طراحی و نظارت ساختمان که بدان خدمات فنی مهندسی نیز گفته می شود و اجرای ساختمان تقسیم بندی می شود. خدمات مهندسی ؛ قیمت های کار های ساختمانی بهترین شاخص قیمت گذاری خدمات مهندسی سازمان نظام مهندسی است که هر ساله نرخ این […]